Objectius

OBJECTIUS EDUCATIUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A continuació exposem quins són els objectius que volem aconseguir amb la nostra proposta d’activitats extraescolars. Primer esmentarem els objectius generals propis de la nostra proposta educativa i esportiva de lleure i després destacarem els objectius específics que se’n desprenen de la proposta que presentem.

 

 OBJECTIUS GENERALS:

 • Oferir als infants un ventall d’activitats esportives i recreatives fora de l’horari lectiu, potenciant-les des d’una vessant recreativa i inclusiva.
 • Afavorir la participació activa i la inclusió de tots els infants, col·laborant i implicant-se en cadascuna de les activitats a través de l’acompanyament d’un equip de monitors/es expert.
 • Educar en valors i normes tals com la cooperació, la solidaritat, la superació de reptes, l’escola activa, l’empatia... per esdevenir un espai de formació i participació amb voluntat de transformació i inclusió social.

 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Amb els infants:

 • Promoure unes normes de convivència i respecte mutu, donant a conèixer límits i normes.
 • Vetllar per unes relacions interpersonals sanes fomentant valors tals com el companyonia, el respecte i el compartir.
 • Valorar, respectar i aprofitar l’entorn natural com a “lloc bo” per desenvolupar les diferents activitats.
 • Treballar la motricitat i psicomotricitat dels infants i joves, tals com les tècniques de desplaçament, les tècniques de frenada, d’equilibri...

Amb les famílies:

 • Mantenir-les informades en tot moment de l’activitat i l’evolució de l’infant a través de reunions grupals i individuals.
 • Recollir el nivell de satisfacció de les famílies a través d’un recull de valoracions, per a la millora de la nostra proposta educativa en futures edicions.
 • Conciliar la vida laboral de les famílies amb l’horari escolar dels infants i joves.

Amb l’escola i la comunitat:

 • Oferir activitats el més entretingudes i creatives possibles, diferenciant-les al màxim de les que es fan en període escolar.
 • Mantenir espais de comunicació interns i fluïts abans, durant i després dels desenvolupament de l’activitat amb l’AMPA i d’altres agents que estiguin implicats amb la proposta d’extraescolars. 
 • Generar bones sinèrgies entre l’equip de mestres, especialistes i l’equip de monitors/es per tal de vetllar pel bon desenvolupament de cada infant i jove al llarg de l’activitat